Az üzenet

dsc_2087aEgyesületünk egy új úton indult el, ami valóban egy alulról építkező társadalmi erőt kíván fölépíteni önszerveződő alapon. Tudja és hiszi, hogy a nemzetünk megmaradása több ezer éves kultúrájának biztosítása a jövő számára csak ezen az alapon őrizhető meg és építhető föl újra. Hittel valljuk, hogy a nemzet identitásának és ezzel együtt kultúrájának elvesztése egyenlő a nemzet halállal. Hiszünk abban, hogy a nemzet egy nap fölébred és valóban azt választja vezetőiül, akik őszintén és tiszta szívben a közt kívánják szolgálni. Ma még rendkívül rögös ez az út, mert nem szokványos, de célhoz ér.

Céljaink meghatározása

A
FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG-MAGYAR EGYESÜLET
* SZEGED *
CÉLJÁNAK meghatározása
(és rövidített alapprogramja)

I. Az egyesületünk megalakításának célja:


A. Az egyesületünk megalakításának célja egy olyan társadalmi szövetség szerződés létrehozása, életre hívása – mindazon – nem pártelkötelezett – honfitársunk érdekében – fajtól, nemtől, kortól, vallási felekezeti hovatartozástól függetlenül – akik hisznek a nemzeti összefogás igényében, az egyén és közösségalkotó erejében. Tudásukkal, tapasztalatukkal cselekvően hozzá kívánnak járulni egy olyan város, ország és nemzetépítő folyamathoz, amely záloga lehet a jövő nemzedék biztonságának, nemzet megtartó erejének. Véget kell vetni az önfeladást sugalló közhangulatnak, Vissza kell adni a jövőbe vetett hitet! Létbiztonságot teremteni minden korosztály számára!

B. Célja továbbá egy olyan új városi szövetség létrehozása, amelynek fő erkölcsi szempontja a nemzeti-társadalmi SZOLIDARITÁS. Amely helyet, és közösséget kíván biztosítani az egyénnek, minden becsületes embernek; mind a privatizáció során kisemmizett munkástagozatnak, mind a többszörösen megalázott különböző képzettségű értelmiségieknek! Döntéseit az önrendelkezés alapján, elsősorban szakmai és nem pártpolitikai alapon hozza. Egyesületünk hittel vallja, hogy a várospolitika nem pártpolitika!!! Tevékenységét elsősorban politikai, társadalom és várospolitikai, ifjúságpolitikai stb. téren kívánja kifejteni. Részt kíván venni a helyi önkormányzatban, városvezetésben, annak munkájában és felelősségében.
C. Vezető céljai között vállalja – a jelenlegi tragikus – nemzetpolitika – ifjúságpolitikai helyzet oly irányú változtatását, miszerint alapelve, hogy: alanyi joga legyen a családalapítási, lakhatási, egészségügyi és a munkához való jog a magyar ifjúságnak. Ezért a cél eléréséért az egyesület mindent el kíván követni. Kiemelten kívánja kezelni a munkanélküliek, a közép és időskorúak helyzetét, problémáit. Nem fogadja el a szegénységbe sodort milliók helyzetét.

RÖVÍDÍTETT ALAPPROGRAM:

1. Városfejlesztési, városstratégia kérdéseket elsősorban szakmai kérdésnek tekinti, amelyben a felelős városvezetőknek elsősorban, profi menedzser tevékenységet, szemléletet kell képviselniük és biztosítani az elmúlt évtized mérhetetlen sok negatív és „laikus politikusi” döntések helyett!! Minden várost érintő szakágra-szakterületre – már bizonyított, komoly szakmai tapasztalattal, tekintéllyel bíró és munkájában tehetséges, elhivatott ifjú szakembereket bevonó, munkacsoportokat kíván létrehozni és felállítani.
2. Közbiztonság: A hivatásos belügyi szervekkel egyeztetett módon, – a rendőrség tekintélyének visszaállítása, anyagi és erkölcsi megbecsülése, szolgálati feltételeinek javítása mellett – lokálisan (városrészekként) is ki kívánja építeni valamint meg kívánja erősíteni a városőrséget! Anyagi, technikai, szervezési, logisztikai munkafeltételeit nagy mértékben javítani, fejleszteni kell.
3. Kultúra-Művelődés: Egyesületünk alapértékként fogadja el a magyar nemzeti kultúra (építészet, zene, népi stb.) értékeit és joggal hiszi, hogy az, az egyetemes, európai kultúra több évezredes kitörölhetetlen és azt gazdagító része! Minden területen fejlesztést, megtartást, megbecsülést igényel.
A művészeti ágak felkarolása elengedhetetlen! Nem tűrhető, hogy alkotóink, lelkünk kortárs papjai-regősei nem egyszer a létbizonytalanságban, napi megélhetési gondokkal küzdjenek és a kiszolgáltatottság, megalázottság napi kínjait viseljék. Biztosítani kell a kultúra működéséhez, fölmutatásához a hiányzó európai szintű infrastruktúrát, (többfunkciós kongresszusi-, hangverseny, és kiállító Központ1992 márc.14-től követeljük, mi több ez időtől hazailag és nemzetközileg beminősített és levédett, vezető regionális területfejlesztési projekt részeleme!), amelyet haladéktalanul meg kell valósítani. E nélkül Szeged soha nem lehet régió központ!
Művészeink anyagi, erkölcsi megbecsülése munkával történő ellátása első rendű feladat! A több ezer éves magyar nemzeti-népi kultúra, majd az arra épülő kortárs magyar művészet képviselőit, őrzőit, továbbadóit megkülönböztetett tisztelet, és megbecsülés kell hogy övezze!

4. Tudomány-Kutatásfejlesztés: Ezen ágazat a magyar gazdaság egyik kitörési pontja lehet. A tudomány ezen évezred, meghatározó gazdasági alaptényezőjévé vált. Minden eszközzel biztosítani kell működését, fejlesztését és a létrehozott nemzeti tudományos értékek védelmét. Szeged és régiója e tekintetben kiaknázatlan és korlátlan lehetőségek hordozója! Az egyesület ill. annak választásokon megbízást és felhatalmazást elnyert tagjai mindent elkövetnek a fenti cél elérése érdekében.
5. Idegen-Vendégforgalom: Szeged és régiója e területen kiaknázatlan, elhanyagolt lehetőségek garmadával rendelkezik. A komplex szakmailag alátámasztott, helyi lehetőségekre épülő, egymás helyzetét kölcsönösen felerősítő, és figyelembe vevő regionális stratégia kidolgozását haladéktalanul meg kell kezdeni. A már kidolgozott hazai és nemzetközi szakértők által beminősített (ez idáig mellőzött) elkészült projekteket – a nemzet számára minél előbbi eredményhozadék biztosítása érdekében, haladéktalanul meg kell valósítani – ! Ezen ágazat úgyszintén meghatározó térségfejlesztőgazdasági erő kell hogy legyen. E mellett ezen programokat jelentős munkahelyteremtő beruházásként kell kezelni.
6. Ipartelepítés – Mezőgazdaság – Feldolgozóipar – Kereskedelem:
A Magyar NEM Bérrabszolgának született!!
Vissza kell adni haladéktalanul a magyar ipar, és iparos értékét valamint a végletekig kizsákmányolt fejlesztés lehetőségétől elzárt magyar vállalkozók becsületét, életterét!
E területeket az elmúlt „20 évben” mesterségesen visszafejlesztették – tudatosan tönkretették, hogy olcsó un. „fogyasztói” társadalmat hozzanak létre. Kiszolgáltatott és nyomor szintre süllyesztett milliók tömegével.

Ezzel az alkotó – építő – kreativitást elnyomó tönkretevő trendet-irányt „teremtették meg” – „választott vezetőink” – ! Tisztelet a kevés kivételnek!
Haladéktalanul meg kell fordítani e nemzetpusztító, újgyarmatosító folyamatot! A város és régió tradicionális értékeit, lehetőségeit kell alapul venni, és az ipart minden életképes területen vissza kell állítani! Az új – modern, kor igényelte szakmákat (szoftverfejlesztés, informatika stb.) szintén prioritásban kell részesíteni.
A megalapozott tudásipart világszínvonalra kell emelni! A mezőgazdaságban, élelmiszeriparban vissza kell térni a hagyományos magyar termékek előállításához, feldolgozásához, értékesítéséhez.
Minden körülmények között biztosítani kell a több ezer éves, hagyományosan magyar, tradicionális értékek (növénytermesztés, állattenyésztés) – feldolgozó és tartósító ipar – világon egyedülálló kincseinek védelmét. Az ősi magyar genetikai értékeket (génbankok védett állományát) minden körülmények között meg kell őrizni, mert ez át nem ruházható nemzeti kincs!
A magyar – helyi – kereskedőknek legalább egyenlő esélyt, elsőbbséget kell biztosítani a multinacionális cégekkel szemben! Például nem tűrhető állapot, hogy a betelepülő multi 5 éves adómentességet, míg a honi kereskedő elviselhetetlen adóterhet fizessen! Több ezer milliárd forint adózott, adózatlan, és adókedvezményes haszon hagyta el az országot a „rendszerváltást” követően. A privatizációs „ország-végkiárusítás” hozadéka ugyanez lett!

7. Szociális-Egészségügyi terület:Szemléletbeli változást tartunk szükségesnek! Helyre kell újra állítani minden lehetőség és eszköz felhasználásával az évezredeken keresztül nemzetünk számára kialakult és elfogadott kettő ill. háromgenerációs együtt élő – egymást segítő családi modellt!
Ez mellett a sorsukban rászorultaknál a jelenleg is erejük felett teljesítő igen nagy szakmai tapasztalattal, tudással bíró és dolgozó szakmai hálózatot, minden lehetséges eszközzel munkájában segíteni és méltó módon anyagilag és egzisztenciában meg kell becsülni!
Az egészségügy rendszerét az alapoktól kezdődően át kell alakítani. Az egészségügyben – jelenlegi bérrabszolgaságot, a dolgozók gátlástalan kihasználását azonnal fel kell számolni. Meg kell szüntetni a magyar és EU-s 10-szeres bérkülönbséget! Meg kell akadályozni az egészségügyben dolgozók nyugatra történő kivándorlását. A szakmaiság és az anyagi megbecsülés legyen az elsődleges!

8. Ifjúság-Sport:Az ifjúság a jövő letéteményese! Minden segítséget meg kell adni e generációnak a mai kilátástalan helyzetben, amelynek előidézéséhez semmi köze, csak szenvedője!

1. Munka-Munkahelyteremtés – alanyi jogon mindenkinek munkát kell biztosítani – itthon – Magyarországon, itt Szegeden. Nem nyugatra kényszeríteni tömegével e védtelen, kiszolgáltatott korosztályt.
2. Család-Otthonteremtés: az egyre fogyó magyar nemzet létkérdése! A megmaradásé vagy a pusztulásé. Alanyi jogon biztosítani kell mindkét jogot! Ez a MA felelőssége!

3. Sport: Az egyén és közösség önépítő, nevelő egyik meghatározó ereje. Minden korosztálynak biztosítani kell elfogadható és elérhető módon a hozzáférést, gyakorlást, művelést. Nem tartható állapot, hogy Szegeden az elmúlt 15 évben évszázados sportágakat (Futball, röplabda stb.) tettek tönkre, hoztak lehetetlen helyzetbe, számoltak fel. Fejlesztésének megtartása össztársadalmi igény és érdek, úgy az amatőr, mind a versenysport területén.

9. Oktatás: Vissza kell állítani az Iskola becsületét! Fel kell számolni azt az idegen „liberálisnak” hazudott az iskolákban eluralkodott – nyegle modortalan – tiszteletlenséget, elvtelen-szabadosságot, igénytelenséget, elanyagiasodott szemlélető végső soron önpusztító légkört, ami a ’89-es „módszerváltás” hordaléka!

A magyar oktatási tradíciókat vissza kell állítani, amely oly sok nagyszerű embert és elmét nevelt az országnak és az egyetemes emberiségnek. Ki kell söpörni a magyar oktatásból – iskolákból a „globalista szennyet”. Biztosítani kell minden területen az önrendelkezést. A tanárok, oktatók, nevelők tekintélyét, megbecsülését (anyagi-erkölcsi) haladéktalanul helyre kell állítani. A magyar történelem oktatását valós – hiteles – alapokra kell helyezni! A fa nem élhet gyökerei nélkül! A hazaszeretet és tisztelet, a tudás iránti alázat és elkötelezettség ismét alapkövetelmény legyen a magyar iskolák falai között, mint ahogy Anglia is ragaszkodik – tradicionális – ma is termékeny EU komform értékeihez – úgy a Magyarnak is ezt kell tenni!

10. Külkapcsolatok:Egyesületünk és annak tagjai tiszteletben tartják valamennyi nemzet, népcsoport kultúráját, identitását. Ugyanezt várjuk el a magyar nemzet vonatkozásában is.
Meggyőződéssel valljuk, hogy a magyar nemzet egy és oszthatatlan!
A magyar nemzet tagját – határon innen és túl – mindazon jog illesse meg, mint az anyaországban. (rekedt) 10 millió magyar állampolgárt. A nemzet újbóli, békés egyesítése, nemzetgazdaságunk – kultúránk és létünk érdekében – halaszthatatlan feladat és felelősség! Ezen cél elérése érdekében az egyesület és tagjai a lehetőségük szerint mindent el kívánnak követni.
Minden körülmények között –EU-s integráció stb. – a magyar nemzeti érték és érdek elsőbbséget kell, hogy élvezzen! Mint ahogy ez más nemzetek vonatkozásában is elfogadott és napi gyakorlat. A nemzeti önbecsülés helyreállítása (és nem túlbecsülése!) a ma, és a jövő alapkérdése a megmaradás sorskérdése. E mellett a kölcsönösen előnyös együttműködés a különböző nemzetek között a kor parancsa.

11. Együttműködés:
1. Egyesületünk mindenkivel együttműködik, akinek célja, valós cselekvőkészsége és őszinte szándéka, az egyesületünk közgyűlése által elfogadott céllal, valamint értékrendjével megegyezik, azonos vagy hasonló.
2. Minden olyan kezdeményezést felvállal – támogat – elősegít amely a város, annak régiója és nemzetünk tagjai számára előnyös, hasznos és a fejlődést értékmegőrzést létbiztonságot biztosítja, illetve szolgálja.
3. Mindenkor szolidalitást vállal, amelykor azt tapasztalja, hogy az egyént, közösséget stb. igaztalan, antidemokratikus támadás éri, emberségében, létében, önérzetében, ha megalázzák, ellehetetlenítik. Egyesületünk mindenkor kiáll a természeti, urbánus és értékeink megőrzéséért. Környezetünk közéletünk (természeti, társadalmi, épített) tisztaságának, fennmaradásának megóvásáért, elérésért.
12. Egyesületi tagsági (rendes, pártolói)
Az egyesületünk tagja lehet minden olyan – jog által elfogadott – személy, aki az egyesület céljával, értékrendjével egyetért. Az alapszabályban foglaltakat, az egyesületi törvényben előírtakat elfogadja, tudomásul veszi és cselekvően, tevékenyen részt kíván venni e közös munkában, felelősségben, továbbá a törvényben előírtak, és a Közgyűlés által meghatározott módon, vállalja a tagdíjfizetési kötelezettséget, annak időben eleget tesz.
Az egyesületnek nem lehet tagja párttag!

A
FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG-MAGYAR EGYESÜLET
* SZEGED *
alakuló Közgyűlése a fentiekben megfogalmazott egyesületi célmeghatározást – megtárgyalta, megvitatta és azt alapprogramként is egyhangúlag elfogadta.

Szeged, 2006. január   01.