Apró Juhász János immár hatodik alkalommal nyújtotta be előterjesztését a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének részint a határon túli magyarság védelme, másrészt a Magyar Nemzet egyesítése tárgyában.

Az alábbi dokumentumot PDF formátumban is letöltheti: Letöltés pdf

Apró Juhász János Önkormányzati képviselő

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG – MAGYAR EGYESÜLET

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének

Dr. Botka László Úr részére

S z e g e d

Tisztelt Polgármester Úr!

2008. október-november. Fölvidék-Szlovákia: „Hunokat a gázkamrába, magyarokat a Dunába!” – Dunaszerdahely: indok nélkül véresre vert magyar állampolgárok, szurkolók – mert magyar. Délvidék, Bácska-Szerbia-Temerin: „halál a magyarokra”! stb.

Ismételten benyújtom – immár hatodik alkalommal – előterjesztésem Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének részint a határon túli magyarság védelme, másrészt a Magyar Nemzet egyesítése tárgyában.

Képviselővé történt megválasztásomat követően az Ön által vezetett Közgyűlés minden alkalommal tárgyalás nélkül levette előterjesztéseimet napirendjéről. Bízom benne, és Önben, hogy MOST MEGTÁRGYALHATJUK, mert a baj nagy – a felelősségünk közös, a nemzeti összefogás elengedhetetlen!

Ön, mint a Magyar Országgyűlés választott képviselője is tudatában van mindazon tényeknek, amelyek a határon túlról érkeznek nap mint nap.

Új fejleményként jelentkeztek 2008 évben és tudatosultak a hazai és a nemzetközi közvélemény által is kiemelt figyelemmel és megdöbbenéssel kísért következő események:

Izrael állami vezetője Simon Perez Úr bejelentette igényét nemzetközi nyilvánosság előtt, hogy Magyarországra annak népére, területére, kultúrájára, gazdaságára igényt tart! Ezen megdöbbentő nyilatkozattal kapcsolatban a magyar és nemzetközi sajtón kívül, a magyar állami vezetők és a magyar országgyűlés is érthetetlen módon hallgat és hallgatott vagy hatástalan – erőtlen látszat nyilatkozatokkal tiltakozik.

Románia (Európai Uniós tag) országgyűlésének egyik parlamenti pártjának vezetője nyilatkozta, hogy a közel három milliós erdélyi magyarságot ki kell telepíteni, – ha kell erőszakkal, ha kell kivásárlással.

Oroszországból ugyancsak nyugtalanító híreket kapunk, amelyben bizonyos orosz körök Magyarországot ismét hatalmuk alá kívánják hajtani.

Szlovákia (Európai Uniós tag) törvényhozó testülete 2008. évben megerősítette a fölvidéki magyarságot minden tekintetben megalázó és diszkrimináló, a magyar kollektív bűnösséget dekraláló un. Benes dekrétumot. Az egyetemes magyar kulturális hagyományokat bemutató múzeumokról eltávolították a magyar feliratokat. A magyar vezetőket sorra leváltották. Malina Hedvig magyar diáklányt véresre verték, mert magyarul beszélt. A választásokhoz kapcsolódó közigazgatási határokat akként módosították, hogy magyar képviselőjelöltnek esélye se legyen a törvényhozásokban résztvenni. Az oktatásban meghamisították a magyar történelmet és minden területen a magyar oktatás visszaszorítására, tönkretételére történnek intézkedések.

Kettős állampolgárságok a szomszédos baráti országokban. Szinte valamennyi környező ország Szerbia, Szlovákia, Románia, Szlovénia, Horvátország törvényhozó testületének döntése nyomán 2005, 2006, 2007 évben biztosította, illetve megadta valamennyi határán túl élő nemzetrészének, nemzet tagjának a kettős állampolgárságot.

Általános: Nem szűntek meg a határon túl élő magyar nemzet részeinket ért lelki és fizikai támadások, atrocitások, a magyar nemzeti szimbólumainknak a folyamatos meggyalázásai. Az elcsatolt területekről folyamatos a magyarság kivándorlása. Magyarországon a népesség folyamatosan csökken, évente 30 ezerrel vagyunk kevesebben. A lakosság öregedési aránya az újszülöttekhez képest végzetes tendenciát mutat. Gyakorlatilag megszűnik a nemzet reprodukciós képessége, ereje és végül kihal! Az ENSZ jelentés több százezer naponta éhező gyermeket regisztrált 2007 évben Magyarországon. Az emberek tömegével kerülnek a nyomorszint alá. A magyarországi fiatalok tíz- és százezrei kénytelenek bérrabszolgának szegődni bizonyos nyugati országokba. Kint egy megtűrt, nyomorult, idegen, minden kiszolgáltatottságnak és megalázásnak kitéve, aki éjjel sír, és álmában hazavágyik. HAZA! Az átlagos magyar fiatal családalapítási esélye egyenlő a nullával. Gyakorlatilag és a súlyarányokat figyelembe véve megszűnt a magyar ipar, a magyar kereskedelem, a magyar bányászat. Agonizál a magyar kutatásfejlesztés, a mezőgazdaság, állattenyésztés, az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a közlekedés! Megszűnt az ország és a nemzet szuverenitása?! És ez már nem egy párt ügye! Ez már egy közös nemzeti ügy, a mi ügyünk!

Tisztelt Polgármester Úr! – Tisztelt Képviselő Úr!

Mindannyiunknak, mint választott- felelős képviselőknek elsőrendű és alapvető feladatunk és kötelességünk a nemzet és a nemzeti értékek, érdekek védelme. A magyar társadalom fásultsága, elkeseredettsége, a magyar gazdaság folyamatos lemaradása (a szomszédos országokhoz képest is!), nemzetünk folyamatos sorvadása, pusztulása, létszámának folyamatos csökkenése a választott politika végletes megosztottsága MEGKÖVETELI A CSELEKVÉST MINDEN FELELŐS REGNÁLÓ POLITIKAI ERŐTŐL. A FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG – MAGYAR EGYESÜLET ezt vállalta föl, ezt rögzíti az Alapszabálya.

Tisztelt Polgármester Úr! – Tisztelt Képviselő Úr!

A korábbi előterjesztéseimhez képest, a helyzet annyiban változott 2008. őszére, hogy Magyarország gazdasága, társadalma az összeomlás szélére sodródott. Meggyőződésem, hogy első lépésként nem a Nemzetközi Valuta Alap kölcsönként adott dollár milliárdjai fogják megoldani ezt a nemzet számára is végzetesen tragikus helyzetet. Elsődlegesen a nemzetet újra hitében összetartozásában és erejében kell megerősíteni, ahhoz, hogy e példanélküli traumát túl vészelje, és jövőt tudjon építeni. Ehhez kíván a mi előterjesztésünk is hozzájárulni. Ez a mi közös felelősségünk ma!

Szeged legyen példa, mint annyiszor a történelem során, indítson el a nemzeti egység megteremtése érdekében egy folyamatot, amelyben minden legális és felelőséggel érző politikai erőnek egységes feladata és felelőssége van. Legyen bátorságunk egy újfajta politikai értékrendet fölvállalni, amelynek alapja a bizalom a Nemzetért!

Tisztelettel kérem Önt, hogy az ügy fontosságára való tekintettel az előterjesztést szíveskedjen támogatni.

A Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület elnökeként biztosíthatom Önt, hogy minden támogatásunkat megadjuk Szeged város felelős városvezetésének, amit a nemzet és a város érdekében tervbe vesz és felvállal.

Szeged, 2008. november 12.

Tisztelettel Ön iránt:

Apró Juhász János

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG – MAGYAR EGYESÜLET – SZEGED

Elnök

Önkormányzati képviselő


KIVONAT

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. év ………….. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

H A T Á R O Z A T

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Apró Juhász János Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület képviselőjének „kezdeményezés, intézkedési javaslat elfogadása az egységes Magyar Nemzet és tagjainak védelmében” tárgyú ……/2008. számú előterjesztést, és a következő határozatot hozta:

A SZEGEDI 12 PONT

1. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése mélységesen elítéli a határon túl rekedt és ott élő nemzetrészünk mind egyéni, mind közösségét ért bármilyen támadást, atrocitást.
2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint eddig, ez után is mindent el kíván követni és elkövet annak érdekében, hogy a Kárpát – medencében élő népek – így a magyarság – identitása, nemzettudata erősödjön és megmaradjon. Mindennapi életünket, cselekedeteinket az együttműködés, a békesség, a nemzetünk és egymás kölcsönös hasznára, javára történő munkálkodás határozza meg!
3. (Trv. Javaslat) A Magyar Nemzet egy és oszthatatlan! Minden egyén és közösség, amely kifejezi magyar identitástudatát és cselekvően tesz az egységes magyar nemzet érdekében, közösségünk részének, illetve tagjának kell tekinteni!
4. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, kéri és elvárja, hogy első lépésként a szomszédos országokban élő magyarság – az európai szokás és jogrendszer, valamint a már elfogadott normák alapján – teljes körű autonómiát kapjon – az utódállamok mindenkori Parlamentjétől, törvényhozásától!
5. (Trv. Javaslat) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi országgyűlési képviselőin keresztül, hogy törvényjavaslat készüljön (haladéktalanul!) a határon túli magyarság védelme és a kettős állampolgárságról, avagy a külhoni magyarok magyar állampolgárságának – kérelmükre kedvezményes honosítással történő – visszaállításáról, egyben biztosítva mindazon jogokat és kötelezettségeket, amelyek az anyaországban élő magyar állampolgárokat megilleti! Ez alanyi jog és nem a nemzet egy részének hangulati döntése.
6. (Trv. Javaslat) Egyben a fenti pont alapján Magyarország, illetve a Magyar Állam haladéktalanul biztosítsa a határon túl élő magyarság számára mindazon jogi védelmet, amely az egységes nemzetet, mind a közösséget, mind egyént megilleti! A kettős állampolgárság egyben védelmet is jelent a külhoni magyarságnak, de egyben „hidat” is képez az érintett nemzetek között. Ez a valódi európai egyesülési törekvés, a nemzetek közötti béke és barátság igaz garanciája! Ez zárhatja le a korábbi történelmi Európát és azok nemzeteit megosztó, alapjaiban igazságtalan és rossz politikai döntéseket, diktátumokat.
7. A nemzeti és nemzetközi szolidaritás elve alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése bármilyen jellegű igazságtalan atrocitás ellen, melyet a világ bármely nemzete, vagy állampolgára ellen követtek el és célja elérése érdekében lehetőségei szerint minden eszközt felhasznál, igénybe vesz.
8. (Trv. Javaslat) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja, a leendő törvényjavaslat tartalmára vonatkozóan, miszerint mindazon személy vagy csoport (a probléma lokalitása esetén), amely indok és ok nélkül a határon túl élő magyar közösséget, egyként nemzeti jelképet annak sérelmére bizonyíthatóan bántalmaz, megaláz, ellehetetlenít, a cselekmény súlyától függően időszakosan 5-10 évre, illetve mindörökre. Magyarország területéről tiltassék ki, nemkívánatos személynek minősítessék.
9. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja, elfogadja, illetve elvárja, hogy mindazok a határon túli partnerei, amelyekkel ez idáig is jó munkakapcsolatot épített ki és ápol, az elfogadott európai egyetemes emberi normák, elvek, valamint a nemzeti, nemzetközi szolidaritás elve alapján minden eszközzel biztosítsák a jogkörükbe tartozó területeken élő magyarság egyetemes emberi és saját nemzetéhez fűződő jogait.
10. (Trv. Javaslat) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja, illetve elfogadja az előterjesztést, miszerint a Magyar Országgyűlés és törvényhozás részére a megye és a város országgyűlési képviselői terjesszék elő a következőt: legyen 2008. majd minden év december 24-e nemzeti Ünnep, a Magyar Nemzet Egyesületének Napja.
11. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése egyben fölkéri Szeged, illetve Csongrád megye országgyűlési képviselőit párthovatartozástól függetlenül mutassanak példát. A széthúzás és az állandósult gyalázkodás helyett kezdeményezzék az összefogást és ezen törvényjavaslatot közösen állítsák össze, majd terjesszék a Törvényhozás elé.
12. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése példát mutatva elhatározza, hogy pártállástól függetlenül és egységben a fent megfogalmazottak szellemében az elfogadott Szeged Nemzeti Szolidaritási Nyilatkozat alkalmából:- Közösen egy emlékfát ültet el, majd a városhoz, annak történelmi, szellemi múltjához, rangjához méltó, emlékparkot alakít ki. Az emlékparkban emlékművet, ÉLETFÁT állít föl.

– E közös cél elérése, végrehajtása érdekében a mai napon 3 tagú ad hoc bizottságot jelöl ki.

A nemzeti egység és szolidaritás jegyében kérem Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlését, fogadja el előterjesztésemet és hozzon határozatot a határon túli magyarság védelme és a Magyar Nemzet Egyesületének Napja – mint Nemzeti Ünnep – fölterjesztésére. Kérje föl országgyűlési képviselőit – párthovatartozástól függetlenül -, hogy közösen törvényi javaslatot készítsenek a fenti előterjesztés illetve határozati javaslat szellemében.

A Magyar Nemzet Egyesületének Napja minden év december 24-én kerüljön megünneplésre a világ minden magyarja számára. Magyarországon pedig nyilvánítsák Nemzeti Ünneppé.

Méltóan emlékezzen az utókor a ma felelősen cselekvő, a holnapért tevő, történelmet író, a nemzetüket szolgáló vezetőire.

Az ad. Hoc. Bizottság választott tagjai:

Elnök: ………………………..

Tag: ………………………….

Tag: ………………………….

Határidő: azonnal

Erről a tisztségviselőket, címzetes főjegyzőt, Jegyzői Irodát, Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjait és Szeged MJV, valamint Csongrád megye országgyűlési képviselőit jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

Kmf.

Dr. Mózes Ervin Dr. Botka László

Címzetes főjegyző polgármester

Kivonat hiteléül:

Apró Juhász János

elnök, független önkormányzati képviselõ


SZÁMADÁS A 2002-2006. ÉVEK KÖZÖTT VÉGZETT KÉPVISELÕI MUNKÁMRÓL

Munkaterv javaslat beadva a városvezetésnek a (komplex városfejlesztésre) a 2002 és 2006 között elvégzendõ önkormányzati feladatokról:

1/1. Az 1500-2000 férõhelyes többfunkciós kongresszusi központ megvalósítása érdekében Szeged Város és a Világ utcája Kft révén alapított közös cég: A Szeged Fejlesztési Iroda KHT pályázat által elnyert 896 millió forint (vissza nem térítendõ állami támogatás) azonnali visszaigénylése az Egyetemtõl (az Ady téren nem épült 1m2 Kongresszusi Központ) amit a Széchenyi terves pályázat tartalmazott!

1/2. Javaslat az elmúlt 15 év valamennyi városi privatizációs szerzõdéseknek felülvizsgálatára.

1/3. Javaslat a helyi- honi kereskedelem, szolgáltatás esélyegyenlõségének biztosítására a multikkal szemben.

1/4. Javaslat a jelenlegi ingatlanvagyon pontos és tételes számbavételére, felülvizsgálatára, hasznosítására.
„Elõször a vagyon veszik, majd a teljes nemzeti önrendelkezés.”

1/5. Javaslat a 3. Déli tiszai Híd elõkészítésének haladéktalan folytatására és megépítésére.
Dél – Új Szeged feltárása – városi célú hasznosítására. Stratégiai fontossággal bír!

1/6. Javaslat a teljes szegedi közlekedési koncepció és parkolási rendszer felülvizsgálatára és a szükséges korrekció megtételére.

1/7. Javaslat a város tereinek jelenlegi és tervezett funkcióinak teljes felülvizsgálatára és korrekciós fejlesztési lépések megtételére, különös tekintettel Mars tér, Szent István tér, Bartók Béla tér, Roosevelt tér vonatkozásában, továbbá az Észak-Dél (Aradi Vértanúk tere – Oskola u. – Roosewelt tér – Stefánia – Novotel) új gyalogos-séta-tengely kialakításához.

1/8. Javaslat a munkahelyteremtés érdekében egy iparfejlesztési munkacsoport azonnali felállítására.

1/9. Kiemelt javaslat, hogy mindazon terület, ahol csatornaszolgáltatás nincs a Vízmû csatornadíjat, ne számolhasson el. Szeged városa azonnal vásárolja vissza szegedi Vízmûveket a Francia tulajdonostól.

1/10. Javaslat a fiatalok és nyugdíjasok, munkanélküliek által fizetett szolgáltatási díjak,
lakbérek igazodjanak a nyugdíjakhoz, minimálbérekhez. Városi kompenzációs keret.

1/11. Javaslat egy új szellemû otthon és lakásteremtésre. /Városfejlesztési és nemzeti alapkérdés!/

1/12. Javaslat a demokrácia, sajtóban történõ biztosítására. (Ne a párt nagysága, hatalmi státusza határozzon!) Egyenlõ lap illetve információs felületet minden közhatalmat gyakorló – egyesület, párt stb. – számára a MÉDIÁBAN!

2 Kas Szálló felújítása, hasznosítási javaslat.

3/1. Javaslat, elõterjesztés a hiányzó szegedi Többfunkciós Kongresszusi, Kiállítási és hangverseny központ stb. haladéktalan megvalósítására. Szeged regionális központi szerepének egyik alap feltétele! Az elmúlt 4 év valamennyi bizottsági ülésére elõterjesztettem. Valamennyi bizottsági ülésen az MSZP-s, SZDSZ-es, Centrum pártok képviselõi leszavazták!

3/2. Környezeti, épített kultúrán megtárgyalása, hasznosítás kidolgozása (szögedi Paloták, Hági étterem, udvarok, Korzó Mozi stb.) A történelmi és tradicionális értékek megõrzése.

3/3. A város természeti környezetének feltárása, az idegenforgalom fejlesztésének tükrében (pl.: Fehér-tó, Szikesek, Rúzsai erdõk, Opusztaszer, szegedi Tavak, Tisza, Maros folyó, Kamaratöltés és környezete stb.)

3/4. Szeged és környéke zene kultúrájának megtárgyalása pl.: a Székely Himnusz szerzõjének Mihalik Kálmánnak, aki a szegedi belvárosi temetõben nyugszik, szobor felállítása! Attila Hun királyunknak – emlékhely felállítása! A HUNOK az ÉLET a FÉNY temploma -Magyar õstörténeti emlékhely – megvalósítására javaslat. Szöged (vezér) és Hun eleink a történelem tükrében. A világon számon tartott tényeket itthon a sötét köd lepi el a mai napig.

3/5. A szegedi sport kulturális lehetõségeinek bemutatása (hagyományok, elõdök és a jövõ). Kiemelt támogatása.

3/6. A szegedi tánckultúra megtárgyalása, múltja, jelene, jövõje. (szegedi balett, néptánc, versenytánc, break tánc). Kiemelt támogatása (Magyar, Európai, világbajnoki sikerek) .

3/7. Mozi, filmkultúra, fotókultúra helyzetének megtárgyalása.
Kiemelt támogatásirendszerének kidolgozása.

3/8. A szegedi képzõ – és iparmûvészet megtárgyalása. Kiemelt támogatási rendszerének kidolgozása.

3/9. A szeged és környéke, népi iparmûvészet, kézmûipar helyzetének fejlesztésének megtárgyalása és azonnali intézkedés és megtétele.

3/10. A szegedi ipari kultúra megtárgyalása és fejlesztési stratégia kidolgozása. 3/11. A Szeged környéki szõlõ és borkultúra megtárgyalása.

3/12. A Szeged és környéki agrárkultúra megtárgyalása. Különös tekintettel a Hungarikumokra. A Biológia, a gabona stb. kutatása, fejlesztése (K+F) kiemelt támogatása. Magyar termelésbe (tenyésztésbe) történõ átkonvertálása és védelme!

3/13. Szeged és környéke vendéglátás megtárgyalása. A Magyar sajátosságokra épülõ idegenforgalom!

3/14. A tájhoz kötõdõ gasztronómia kérdéskörének megtárgyalása. 3/15. A szegedi halászat és halkultúra megtárgyalása és védelme!

3/16. A Szeged és környéke lótenyésztés, lovas turizmus kérdéskörének megtárgyalása.

3/17. A Szeged és környéke vadászati kultúrájának megtárgyalása.

3/18. A szegedi irodalom és nyelvi kultúra kérdéskörének megtárgyalása és radikális intézkedés annak védelmére.

3/19. A Tisza és Maros folyók lehetõségeinek megtárgyalása (vízi kultúra). 3/20. Szeged és a tudományok. Kutatás, fejlesztés (K+F) megtárgyalása.

3/21. A szegedi termál és gyógyturizmus kérdéskörének megtárgyalása, fejlesztési stratégiai kérdés!

3/22. A szegedi orvos gyógyászat az idegenforgalomhoz kapcsolódó lehetõségei, európai és
világviszonylatban, kérdéskörének megtárgyalása. A fejlesztési projektek kidolgozva.

3/23. „Szeged és a nagyvilág” projekt megtárgyalása. Szegedhez kötõdõ itt született, tanult, lakott személyek felkutatása, kapcsolat „híd” építés, hasznosítás.

3/24. A szegedi színházkultúra lehetõségeinek megtárgyalása.

4 A Szegedi Kongresszusi Központ megvalósítása. (1992 évtõl nemzetközileg, szakmailag beminõsített élõ projekttel rendelkezik a város)! Ez idõtõl mind a mai napig valamennyi várost uraló (vezetõ ?!) párt megakadályozta annak megvalósítását.

5 Fejlesztési javaslat, meghatározó gazdasági jelentõségû idegenforgalom, kultúra megvalósítása érdekében. Észak – Dél gyalogos tengely kialakítására és a paloták hasznosítása – felújítása.

5/1. Dóm tér és szabadtéri környezete, Roosevelt tér – Kass Szálló- Stefánia – Novotel Szálló – Felsõ-Tiszapart rekonstrukció megvalósítása. / Novák István építész DLA projektje -„Hajós ház” – „Tímár ház”, stb. / Egy új városarculat születhet!

6 Indítványomra megkezdõdött a Bérkert utca újra fásítása. A tervezés elkészül a kivitelezés megkezdõdött! A fák kb. 70%-a forgalomterhelés és a közmûépítés miatt kipusztult. 2006. év õszén várható a fásítás befejezése.

7 Azonnali intézkedést kértem Szeged és Új-Szeged közlekedés biztonságának megoldására. Különös tekintettel a gyûjtõ utakra, mint például a többszörösen túlterhelt Bérkert utca – Középfasor csomópont, Bérkert utca – Marostõi utca csomópontokra, ahol nem elõször több igen súlyos, de halálos baleset is történt. Részemrõl a Hivatal felé az intézkedést folyamatba tettem.

8 Kérelem, javaslat elõterjesztése a városvezetés felé, a nagy családosok és a szegény sorsú emberek továbbá az induló fiatal házasok lakásproblémáinak megoldására.

9 Szeged város közbiztonságának megoldása és (azonnali intézkedés).

10 Szolidaritási felhívásomra a Trianon után a Vajdaságban- Szabadkán- megépült elsõ magyar Kosztolányi Gimnázium megsegítéséért, összegyûjtöttünk és eljuttattunk 6500 db könyvet, 40 festményt és képzõmûvészeti alkotást: 1db Kosztolányi Dezsõ dombormûvet, amelyet szeretettel átvittünk és a szegedi polgárok nevében átadtunk a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS ÉS ÖSSZEFOGÁS jegyében!

11 Elõterjesztés Szeged megyejogú város közgyûlésének dísztermében a magyar nemzeti címer elhelyezésére. (A mai napig nem helyezték el!)

12 Négy alkalommal nyújtottam be Közgyûlési elõterjesztés 2002 – 2006. (minden évben) a határon túli magyarság védelme, továbbá a 15 milliós Magyar Nemzet egyesítése érdekében. Négyszer lett elõterjesztve és négyszer lett leszavazva a SZEGEDI NEMZETI SZOLIDARITÁSI NYILATKOZAT, A SZÖGEDI 12 PONT! Elõterjesztésemet 2006 – évben, másodszor is beadtam, a 2006. július 21- ei közgyûlés ismét leszavazta! ISMÉT BETERJESZTETTEM!

13 Közgyûlési elõterjesztés a Magyar Nemzet Egyesülésének napja tárgyában. Javaslat minden év decemberében Karácsonykor, annak szent este napján a világ minden magyarja számára a nemzet újra egyesítésének napjaNEMZETI ÜNNEP legyen. Szeged város közgyûlése tárgyalás nélkül leszavazta!

14 Javaslat az új-szegedi Thökõly utcai 14 hektáros terület hasznosítására (volt kertészet). Maradjon városi tulajdonban és hasznosításban! FIATALOKNAK LAKÁST! Nem az történt -eladták- !

15 Vizsgálati kérelem elõterjesztése a Szegedi Szabadtéri Játékok 2005. évi 75 éves ünnepi költségeinek felülvizsgálatára. (Hogyan és mire költött a színház vezetése körülbelül 60 nap alatt 700 millió forintot?) MAI NAPIG NEM KAPTAM KIELÉGÍTÕ VÁLASZT!

16 Javaslat beterjesztése az új-szegedi fürdõegységek fejlesztésére. 20 pontban megfogalmazva!

17 A szegedi partfürdõ védelmére, hasznosítására javaslat beterjesztése.

18 A Magyarság valós õstõrténetével kapcsolatos kutatások, képzések, ismeretterjesztések vállalások (a munka folyamatos!!) Mindenkit várunk!

19 Egyéni indítvány az ifjúsági ház hasznosítására. (Nem az épül!!)

20 Igen fontos kezdeményezés a szegedi építési szabályzat módosítására. Szeged városi kiskertek – kertvárosi átminõsítésére. Gyálarét, Szentmihálytelek – Bodom, tápéi kiskertek, marostõi kiskeretek, Dorozsma – subasai kiskertek, tompaszigeti kiskertek, baktói kiskertek (folyamatban). Két területcsoport átminõsítésre elõzetesen elfogadva! A többi kiskert átminõsítése is napi képviselõi munkám részeként szerepel! Sok ezer család egyetlen esélye, hogy gyermekének e módon lakást, és családalapítási esélyt biztosítson!

21 Módosítási indítvány a perifériás területekre vonatkozó helyi építési szabályzat módosítására. Ne legyen feltétel az építési engedély kiadásának a szennyvízcsatorna megléte! Helyette módosuljon. Magyarul: helyszíni tisztító mûtárgy építése is elegendõ feltétele legyen az építési engedély kiadásának (folyamatban).

22 Fölkérésre közremûködtem az „Európa kulturális fõvárosa” projektben. Szeged lehetséges szerepe, pozíciójának erõsítése!

23 Az emberi szolidaritás jegyében, és képviselõi kötelességem, mindazon honfitársunknak, szervezetnek, lehetõségeim és korlátaim között megpróbáltam segíteni különbözõ jellegû problémák megoldásában (munkahely, hivatalos ügyek stb.), amelyek megtiszteltek megkeresésükkel, és a segítségemet kérték. Képviselõi munkám során soha nem érdekelt és nem befolyásolt az elõterjesztõ párt illetve ideológiai hovatartozása. Döntéseimben minden alkalommal a szakmaiság, a város jelene és jövõje, és a nemzet iránti kötelezettség játszott és játszik döntõ szerepet.

Szegedi Nemzeti Szolidaritási Nyilatkozat!

Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlésének
A Magyar Nemzet Egyesítéséért!

SZEGEDI NEMZETI SZOLIDARITÁSI NYILATKOZAT!

Tisztelt Közgyûlés!


A trianoni országvesztést követõen Szeged határváros lett a volt Jugoszláviával, ma Szerbiával, valamint Romániával. Így különleges helyzete okán – Különleges szerepe és felelõssége is megnõtt – a jelenlegi határokon kívül rekedt majd hárommillió magyar nemzetrészünk, honfitársaink iránt.
Úgy a múltban, mint a jelenben, az utódállamokban létezõ, regnáló, majd letûnõ bizonyos politikai erõk egyfajta túszként tartották és tartják a magyarságot a saját szülõföldjükön és alázzák meg nap, mint nap. Az anyaországnak alkotmányos joga és kötelessége minden lehetõ eszközzel védelmet, támogatást nyújtani a határon túl rekedt nemzetrészeinknek!
Így helyzetébõl, tradíciójából fakadóan Szeged Városára is különleges feladat és felelõsség hárul ebben a kérdésben is. Aktualitása nem tûr halasztást.

Az egyesülõ Európa egyik legfõbb törekvése a létezõ határok átjárhatósága, légiesítése – az együttmûködés!

Az Unió mint egyesülést, összetartozást jelentõ fogalom magában kell, hogy hordozza a magyar nemzet ismételt egyesítését is! Nem csak kulturális, gazdasági értelemben, hanem identitástudatban honi és nemzetközi jogi alapokon is.

A világ, így Európa minden állama is elsõdlegesnek tekinti nemzeti érdekeit, a közösségi célok szem elõtt tartása mellett. Erre kötelez az alkotmány és minden regnáló kormány és parlament esküszövege. Ettõl Magyarország sem térhet el, mert több ezer éves kultúrával bíró nemzetünk elvész, fölolvad a globalista métely tengerében.

Az egészséges identitástudat (a hazához, a családhoz, nemzethez tartozás érzése) szabadítja föl mindazon alkotó energiákat, amellyel egyrészt gyarapították az egyetemes emberi értékeket, másrészt kivívták nemzetünk megbecsülését, elismerését a világban.

Irinyi, Asbóth, Szent-Györgyi Albert és végtelen a sor, amit hozzáadott értékként a nemzetek hasznára és javára az egyetemes emberiség oltására tettünk. Ennek folytatása az utódaink jövõje érdekében a megmaradás a legfõbb tétje és ma elsõdleges feladatunk!

Ma itt és most cselekednünk kell! Már naponta érkeznek hírek a határon túli magyarok megverésérõl, megaláztatásairól, otthonukból történõ fondorlatos elûzésérõl, megfélemlítéseikrõl. A több ezer éves magyar életteret õrlik föl a legalattomosabb módszerekkel. Ez nem az EURÓPAI norma, nem európai identitás, nem európai törekvés. Megálljt kell parancsolni, a nemzetünket és kultúránkat pusztító kezeknek, álságos, öncélú, kirekesztõ, intoleráns gondolatoknak és cselekedeteknek.

Éppen ezért felelõsségünk legteljesebb tudatában az alábbiak elfogadását kérem a Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlésétõl, felelõsséggel élõ honfitársainktól.

A SZEGEDI 12 PONT

1. Szeged megyei Jogú város Közgyûlése mélységesen elítéli a határon túl rekedt és ott élõ nemzetrészünk mind egyéni, mind közösségét ért bármilyen támadást, atrocitást.

2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése, mint eddig, ez után is mindent el kíván követni és elkövet annak érdekében, hogy a Kárpát-medencében élõ népek -így a magyarságé is – identitása, nemzettudata erõsödjön és megmaradjon. Az együttmûködés, a békésség, a nemzetünk és egymás kölcsönös hasznára, javára törekvõ munkálkodás határozza meg mindennapi életünket, cselekedeteinket.

3. (Trv. javaslat) A Magyar Nemzet egy és oszthatatlan! Minden egyén és közösség, amely kifejezi magyar identitástudatát, és cselekvõen tesz az egységes magyar nemzet érdekében, azt a közösségünk részének, illetve tagjának kell tekinteni!

4. Szeged Megyei Jogú Város közgyûlése támogatja, kéri, illetve elvárja, hogy a szomszédos országokban élõ magyarság elsõ lépésként – az európai szokás és jogrendszer, valamint a már elfogadott normák alapján – teljes körû autonómiát kapjon – az utódállamok mindenkori hatalmi tényezõitõl, törvényhozásaitól!

5. (Trv. javaslat) Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése kezdeményezi országgyûlési képviselõin keresztül, hogy törvényjavaslat készüljön (haladéktalanul!) a határon túli magyarság védelme és a kettõs állampolgárságról, avagy a külhoni magyarok magyar állampolgárságának – kérelmükre kedvezményes honosítással történõ – visszaállításáról, egyben biztosítva mindazon jogokat és kötelezettségeket, amelyek az anyaországban élõ magyar állampolgárokra vonatkoznak! Ez alanyi jog és nem a nemzet egy részének hangulati döntése.

6. Trv. javaslat)) Egyben a fenti pont alapján Magyarország, illetve a Magyar Állam haladéktalanul biztosítsa a határon túl élõ magyarság számára a mindazon jogi védelmet, ami az egységes nemzetet, mint közösséget, mint egyént, megilleti! A kettõs állampolgárság egyben védelmet is jelent a külhoni magyarságnak, de egyben „hidat” is képez az adott, illetve érintett két nemzet, nemzetek között. Ez a valódi európai egyesülési törekvés, a nemzetek közötti béke és barátság igaz garanciája! Ez zárhatja le a korábbi történelmi Európát és azok nemzeteit megosztó, alapjaiban igazságtalan és rossz döntéseket, diktátumokat.

7. A nemzeti és nemzetközi szolidaritás elve alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése kiáll a világ bármely nemzete, a nemzet tagját képezõ egyén érdeke ellen, sérelmére elkövetett bármilyen jellegû igazságtalan atrocitás ellen, és célja elérése érdekében a lehetõségében álló minden eszközt felhasznál, igénybe vesz.

8. (Trv. javaslat) Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése javasolja, a leendõ törvényjavaslat tartalmára vonatkozóan, miszerint mindazon személy vagy csoport (a probléma lokalitása estén), amely indok és ok nélkül a határon túl élõ magyar közösséget, egyént, nemzeti jelképet annak sérelmére bizonyíthatóan bántalmaz, megaláz, ellehetetlenít, a cselekmény súlyától függõen idõszakosan 5-10 évre, illetve mindörökre Magyarország államából tiltassék ki, nemkívánatos személynek minõsítessék.

9. Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése javasolja, elfogadja, illetve elvárja, hogy mindazok a határon túli partnerei, amelyekkel ez idáig is jó munkakapcsolatot épített ki és ápol, az elfogadott európai egyetemes emberi normák, elvek, valamint a nemzeti, nemzetközi szolidaritás elve alapján minden eszközzel biztosítsák a hatás és jogkörükbe tartozó területeken élõ magyarság egyetemes emberi és saját nemzetéhez fûzõdõ jogait.

10. (Trv. javaslat) Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése javasolja, illetve elfogadja, az elõterjesztést, miszerint a Magyar Országgyûlés és törvényhozás részére az országgyûlési képviselõin keresztül kerüljön elõterjesztés a Magyar Nemzet Egyesülésének Napjának 2006 (majd minden év) december 24-i Nemzeti Ünnepként történõ kijelölésére.

11. Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése egyben fölkéri Szeged, illetve Csongrád megye országgyûlési képviselõit (párthovatartozástól függetlenül) kezdeményezve, egyben példát mutatva (széthúzás és az állandósult egymás gyalázása helyett), hogy az elvárható nemzeti minimum érdekében legyenek képesek jövõt építõen összefogni és ezen törvényjavaslatot közösen összeállítani és a törvényhozás elé elõterjeszteni.

12. Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése példamutatásként elhatározza, hogy (pártállástól függetlenül, egységben) a fent megfogalmazottak szellemében:

* Az elfogadott Szegedi Nemzeti Szolidaritási Nyilatkozat alkalmából,
* Közösen egy emlékfát ültetnek el, majd a városhoz, annak történelmi, szellemi múltjához, rangjához méltó, emlékparkot alakítanak ki. Az emlékparkban emlékmûvet, ÉLETFÁT állítanak föl.
* E közös cél elérése, végrehajtása érdekében a mai napon 3 tagú ad hoc bizottságot jelölnek ki.

A nemzeti egység és szolidaritás jegyében kérem Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlését, fogadja el elõterjesztésemet és hozzon határozatot a határon túli magyarság védelme és a Magyar Nemzet Egyesülésének Napja – mint Nemzeti Ünnep – fölterjesztésére. Kérje föl országgyûlési képviselõit – párthovatartozástól függetlenül -, hogy közösen törvényi javaslatot készítsenek a fenti elõterjesztés illetve határozati javaslat szellemében.

A Magyar Nemzet Egyesülésének napja minden év december 24-én (szent este napján) kerüljön megünneplésre a világ minden magyarja számára. Magyarországon pedig Nemzeti Ünnep státusza legyen.
Méltón emlékezzen az utókor a ma felelõsen cselekvõ, a holnapért tevõ, történelmet író vezetõire.

A jelenlegi felelõs magyar vezetõk bölcselete tegye az ismét egyesülõ magyar nemzet karácsonyi asztalára a szeretet, az összetartozás és a nemzeti szolidaritás önzetlen ajándékát, az újjászületés jegyében!

TISZTELT KÖZGYÛLÉS! FELELÕS KÉPVISELÕTÁRSAIM! A MAGYAR NEMZET MEGMARADÁSA A TÉT!

Apró Juhász János
független önkormányzati képviselõ

Szeged, 2006. január 23.

KIVONAT

Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése 2006 év………hó ……..napján tartott
ülésének jegyzõkönyvébõl.

H A T Á R O Z A T

Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése MEGTÁRGYALTA Apró Juhász János egyéni független képviselõ „Egyéni független képviselõi indítvány a Szegedi Nemzeti Szolidaritási Nyilatkozat” tárgyú……………számú elõterjesztését és a következõ határozatot hozta:

A SZEGEDI 12 PONT

1. Szeged megyei Jogú város Közgyûlése mélységesen elítéli a határon túl rekedt és ott élõ nemzetrészünk mind egyéni, mind közösségét ért bármilyen támadást, atrocitást.

2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése, mit eddig, ez után is mindent el kíván követni és elkövet annak érdekében, hogy a Kárpát-medencében élõ népek -így a magyarságé is – identitása, nemzettudata erõsödjön és megmaradjon. Az együttmûködés, a békésség, a nemzetünk és egymás kölcsönös hasznára, javára törekvõ munkálkodás határozza meg mindennapi életünket, cselekedeteinket.

3. (Trv. javaslat) A Magyar Nemzet egy és oszthatatlan! Minden egyén és közösség, amely kifejezi magyar identitástudatát, és cselekvõen tesz az egységes magyar nemzet érdekében, azt a közösségünk részének, illetve tagjának kell tekinteni!

4. Szeged Megyei Jogú Város közgyûlése támogatja, kéri, illetve elvárja, hogy a szomszédos országokban élõ magyarság elsõ lépésként – az európai szokás és jogrendszer, valamint a már elfogadott normák alapján – teljes körû autonómiát kapjon – az utódállamok mindenkori hatalmi tényezõitõl, törvényhozásaitól!

5. (Trv. javaslat) Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése kezdeményezi országgyûlési képviselõin keresztül, hogy törvényjavaslat készüljön (haladéktalanul!) a határon túli magyarság vádelme és a kettõs állampolgárságról, avagy a külhoni magyarok, magyar állampolgárságának – kérelmükre kedvezményes honosítással történõ – visszaállításáról, egyben biztosítva mindazon jogokat és kötelezettségeket, amelyek az anyaországban élõ magyar állampolgárokra vonatkoznak! Ez alanyi jog és nem a nemzet egy részének hangulati döntése.

6. (Trv. javaslat) Egyben a fenti pont alapján Magyarország, illetve a Magyar Állam haladéktalanul biztosítsa a határon túl élõ magyarság számára a mindazon jogi védelmet, ami az egységes nemzetet, mint közösséget, mint egyént, megilleti! A kettõs állampolgárság egyben védelmet is jelent a külhoni magyarságnak, de egyben „hidat” is képez az adott, illetve érintett két nemzet, nemzetek között. Ez a valódi európai egyesülési törekvés, a nemzetek közötti béke és barátság igaz garanciája! Ez zárhatja le a korábbi történelmi Európát és azok nemzeteit megosztó, alapjaiban igazságtalan és rossz döntéseket, diktátumokat.

7. A nemzeti és nemzetközi szolidaritás elve alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése kiáll a világ bármely nemzete, a nemzet tagját képezõ egyén érdeke ellen, sérelmére elkövetett bármilyen jellegû igazságtalan atrocitás ellen, és célja elérése érdekében a lehetõségében álló minden eszközt felhasznál, igénybe vesz.

8. (Trv. javaslat) Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése javasolja, a leendõ törvényjavaslat tartalmára vonatkozóan, miszerint mindazon személy vagy csoport (a probléma lokalitása estén), amely indok és ok nélkül a határon túl élõ magyar közösséget, egyént, nemzeti jelképet annak sérelmére bizonyíthatóan bántalmaz, megaláz, ellehetetlenít, a cselekmény súlyától függõen idõszakosan 5-10 évre, illetve mindörökre Magyarország államából tiltassék ki, nemkívánatos személynek minõsítessék.

9. Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése javasolja, elfogadja, illetve elvárja, hogy mindazok a határon túli partnerei, amelyekkel ez idáig is jó munkakapcsolatot épített ki és ápol, az elfogadott európai egyetemes emberi normák, elvek, valamint a nemzeti, nemzetközi szolidaritás elve alapján minden eszközzel biztosítsák a hatás és jogkörükbe tartozó területeken élõ magyarság egyetemes emberi és saját nemzetéhez fûzõdõ jogait.

10. (Trv. javaslat) Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése javasolja, illetve elfogadja, az elõterjesztést, miszerint a Magyar Országgyûlés és törvényhozás részére az országgyûlési képviselõin keresztül kerüljön elõterjesztés a Magyar Nemzet Egyesülésének Napjának 2006. (majd minden év) december 24-i nemzeti ünnepként történõ kijelölésére.

11. Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése egyben fölkéri Szeged, illetve Csongrád megye országgyûlési képviselõit, (párthovatartozástól függetlenül) kezdeményezve, egyben példát mutatva (széthúzás és az állandósult egymás gyalázása helyett), hogy az elvárható nemzeti minimum érdekében legyenek képesek jövõt építõen összefogni és ezen törvényjavaslatot közösen összeállítani és a törvényhozás elé elõterjeszteni.

12. Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése példamutatásként elhatározza, hogy (pártállástól függetlenül, egységben) a fent megfogalmazottak szellemében:

* Az elfogadott Szegedi Nemzeti Szolidaritási Nyilatkozat alkalmából,
* Közösen egy emlékfát ültetnek el, majd a városhoz, annak történelmi, szellemi múltjához, rangjához méltó, emlékparkot alakítanak ki. Az emlékparkban emlékmûvet, ÉLETFÁT állítanak föl.
* E közös cél elérése, végrehajtása érdekében a mai napon 3 tagú ad. hoc. bizottságot jelölnek ki.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlése elfogadja az elõterjesztésben szereplõ indítványt, miszerint a Magyar Országgyûlés és Törvényhozás részére készüljön törvényelõterjesztés a Szegedi Nemzeti Szolidaritási Nyilatkozatban foglaltak végrehajtására.

A Közgyûlés egyben fölkéri Szeged Megyei Jogú Város és Csongrád megye országgyûlési képviselõit ( párthovatartozástól függetlenül) , hogy jogkörükkel élve a törvényjavaslatot készítsék elõ, és a Magyar Országgyûléshez nyújtsák be.

Az ad. hoc. bizottság választott tagjai:

Elnök:……………………………..
Tag:……………………………….
Tag:……………………………….

Határidõ: azonnal

Errõl a tisztségviselõket, a jegyzõt, a Jegyzõi Irodát , Szeged Megyei Jogú Város Közgyûlésének tagjait, és Szeged Megyei Jogú Város, valamint Csongrád megye Országgyûlési Képviselõit a megfelelõ módon értesíti.

Dr. Mózes Ervin
jegyzõ

Dr. Botka László
polgármester

Szeged, 2006. január 23.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük